Zmiany w kosztach cywilnych spraw sądowych

Zmiany w kosztach cywilnych spraw sądowych

W sierpniu 2019 roku, nastąpiły delikatne zmiany w opłatach sądowych w sprawach cywilnych.

Opłacie będzie podlegać zmiana lub rozszerzenie powództwa powodujące wzrost wartości przedmiotu sporu, opłata od pozwu będzie uzupełniana.

Wprowadzono też opłatę 100 zł od wniosku o doręczenie uzasadnienia, dotyczy to nie tylko wyroków. Na szczęście opłata ta jest zaliczana na poczet opłaty za środek odwoławczy. Po wstępnym „utopieniu” pieniędzy w uzasadnienie, można się spodziewać, że więcej osób po jego otrzymaniu będzie skłonna się odwoływać.

Poniżej wyciąg z części zmian:

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości

przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu

zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Znikają osobne kwoty dla postępowania uproszczonego.

W sprawach o:

1) usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

2) pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,

3) zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji

– przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40

000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 2000 złotych.

Ciekawe są także zmiany w zakresie kosztów związanych z oczywistą bezzasadnością powództwa. Podyktowane szybszym trybem orzekania w tego rodzaju sprawach.

1. W sprawie, w której powództwo oddalono na podstawie art. 1911 ustawy z dnia 17

listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, powoda nie obciąża się kosztami

sądowymi.

2. Jeżeli jednak apelację oddalono na podstawie art. 3911 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –

Kodeks postępowania cywilnego, sąd drugiej instancji obciąży powoda opłatą podstawową

od pozwu i od apelacji. Jeżeli powód wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych, sąd drugiej

instancji może mu je przyznać.

Zawezwanie do próby ugodowej kosztuje 1/5 opłaty od pozwu, więc przestaje być to tani środek przerywania przedawnienia.

Zmian jest więcej, niestety są to głównie podwyżki opłat.