Adwokat dla każdego, czyli nowy art. 80A w kodeksie postępowania karnego – obrońca z urzędu.

Adwokat dla każdego, czyli nowy art. 80A w kodeksie postępowania karnego – obrońca z urzędu.

Wraz z licznymi zmianami w procedurze karnej, postanowiono dać wszystkim oskarżonym prawo do żądania adwokata z urzędu. Oczywiście pozostała stara podstawa, oparta na prawie do żądania obrońcy z urzędu, gdy ze względu na sytuację, oskarżony nie jest w stanie ponieść kosztów obrony. Od 1 lipca 2015r. w postępowaniu sądowym ( i tylko sądowym – nie dotyczy postępowania przygotowawczego) na wniosek zostanie wyznaczony obrońca z urzędu. Skupimy się tutaj głównie na § 1.

80a. § 1. Na wniosek oskarżonego, który nie ma obrońcy z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym obrońcę z urzędu, chyba że ma zastosowanie art. 79 § 1 lub 2 albo art. 80. W takim wypadku udział obrońcy w rozprawie głównej jest obowiązkowy.

Są więc dwa warunki przydzielenia obrońcy w tym trybie:
a) brak obrońcy z wyboru,
b) nie zachodzi przypadek obligatoryjnej obrony.

Jeśli więc, nie ma obowiązku korzystania z adwokata, nie wybrało się żadnego (z różnych powodów), nie kwalifikuje się jako wystarczająco ubogi, by dostać obrońcę z urzędu, to można złożyć wskazany w art. 80A wniosek.
Koszty takiej obrony będą rozliczane w wyroku i obciążenie oskarżone będzie oczywiście zależeć od wyniku postępowania. Dlatego należy się liczyć z tym, że choć obrońca jest teraz dla każdego, to ta obrona nie jest darmowa i w przypadku skazania trzeba będzie koszty tej obrony ponieść.

Leave a Reply